A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KH Chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè cho học sinh- Năm 2022

KH Chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè cho học sinh- Năm 2022

 

UBND HUYỆN BA VÌ

TRƯỜNG TH THUẦN MỸ

 

Số: 76 /KH-THTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                Thuần Mỹ , ngày 01 tháng 6  năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè cho học sinh

Năm 2022

 

          Thực hiện Kế hoạch số 662B/KH-PGDĐT ngày 25 tháng 5 năm 2022 của  Phòng Giáo dục Đào tạo Ba Vì về việc Chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2022 ngành Giáo dục và Đào tạo Ba Vì.

Căn cứ vào Quyết định số 75/QĐ-THTM ngày 01/06/2022 trường Trường Tiểu học Thuần Mỹ xây dựng Kế hoạch chỉ đạo tổ chức hoạt động hè cho học sinh  năm 2022 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

- Nhằm phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trên các địa bàn dân cư nơi học sinh cư trú, tổ chức cho học sinh được tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi bổ ích.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của gia đình, xã hội trong việc chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh trong kỳ nghỉ hè năm 2022.

2. Yêu cầu.

- Việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện trên tinh thần tăng cường tuyên truyền, vận động khuyến khích các em học sinh tham gia có sự ủng hộ của cha mẹ học sinh.

          - Khi tổ chức các hoạt động phải đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid- 19.

          - Các hoạt động được tổ chức đồng bộ, thiết thực, đạt hiệu quả giáo dục cao,  tạo tâm thế phấn khởi cho HS trước khi bước vào năm học mới.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG.

  1. Phối hợp bàn giao học sinh về sinh hoạt tại địa phương.

          1.1. Nội dung.

          Nhà trường tổ chức bàn giao 512/ 512 học sinh  cho Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thuần Mỹ về sinh hoạt hè tại địa phương sau khi kết thúc năm học và tiếp nhận học sinh trở lại trường học tập sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè.

          1.2. Giải pháp thực hiện.

          - Ngày 26 /5 /2022, Đại diện ban chỉ đạo tổ chức hoạt động hè trường tiểu học Thuần Mỹ bàn giao 512 học sinh cho ban chấp hành Đoàn thanh niên xã Thuần Mỹ và đề nghị ban chấp hành Đoàn xã phối hợp với nhà trường tổ chức hoạt động hè cho học sinh an toàn, lành mạnh, bổ ích tại nhà văn hóa của 6 thôn trong toàn xã. (Có biên bản và danh sách kèm theo theo)

          - Ngày 31/8/2022 tiếp nhận học sinh trở lại trường, tổ chức tổng kết báo cáo kỳ sinh hoạt hè.

2. Hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức pháp luật.

2.1. Nội dung.

          - Tổ chức các hoạt động tham quan học tập các di tích lịch sử, văn hoá tại địa phương; tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa nhân dịp ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống ứng phó với thiên tai, tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, xâm hại, bạo lực trẻ em, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, dịch bệnh, tác hại của việc sử dụng “bóng cười” và các chất gây nghiện “núp bóng” các vỏ bọc, hình thức như: tem giấy, bùa lưỡi, trà sữa, bánh quy…,có hình thức phù hợp để tuyên truyền Luật trẻ em, Luật thanh niên, Luật Giao thông đường bộ, Luật phòng cháy, chữa cháy, Luật Phòng chống ma tuý, Luật Phòng chống tội phạm mua bán người... .

- Nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời đối với những học sinh có biểu hiện chưa ngoan. Kiên quyết không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo học sinh tham gia vào các tệ nạn xã hội, hoạt động tuyên truyền tôn giáo trái phépcác hoạt động vi phạm an toàn, đạo đức xã hội.

2.2. Giải pháp thực hiện.

- Tổ chức cho học sinh lớp 1-5 tham quan ngôi đại đình xã Thuần Mỹ (chia theo thời gian và thực hiện đúng quy định phòng chống dịch Covid-19), học sinh lớp 4-5 vệ sinh, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ vào dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27-7.

- Phối hợp với Đài truyền thanh của xã tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền thanh về công tác phòng chống tại nạn thương tích, phòng chống đuối nước, điện giật, an toàn vệ sinh thực phẩm….

- Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, công an, chính quyền địa phương phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời đối với những học sinh chưa ngoan. Phối hợp với gia đình quản lý con em trong dịp hè, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào các tệ nạn xã hội như buôn bán, sử dụng ma tuý, trộm cắp, đánh bạc, chơi điện tử….

          3. Ho¹t ®éng  vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

          3.1. Nội dung

          - Nhà trường phối hợp với Đoàn thanh niên xã tổ chức cho học sinh sinh hoạt hè tại nhà văn hóa của các thôn.  

          - Khuyến khích học sinh tham gia lớp học võ Karatedo, học bơi tại các bể bơi trong khu vực các em đi học bơi khi đi phải có bố(mẹ) đi cùng để phòng chống tai nạn đuối nước…

3.2. Giải pháp thực hiện.

          - Ban giám hiệu dự khai mạc sinh hoạt hè chung toàn xã, phân công Cán bộ, giáo viên phụ trách các cụm dân cư dự khai mạc sinh hoạt hè tại nhà văn hóa các thôn, đồng thời phối hợp với chi đoàn thanh niên tại các thôn tổ chức cho học sinh học các bài múa, hát theo quy định, chơi các trò chơi dân gian.

          - Nghiêm cấm học sinh tắm sông Đà, sông tích, mương máng, ao hồ. Khuyến khích phụ huynh dạy con em mình tập bơi nơi an toàn.

          4. Hoạt động ôn tập văn hoá trong hè cho học sinh.

4.1. Nội dung

          - Ban giám hiệu nhà trường lËp kÕ ho¹ch «n tËp v¨n hãa trong dÞp hÌ cho häc sinh chưa hoàn thành chươg trình môn học của khối 1,2,3,4 b sung kiÕn thøc và cho học sinh kiểm tra lại vào ngày 25/8/2022.

4.2. Giải pháp thực hiện.

- Cử giáo viên dạy theo khối lớp

- BGH lên thời khoá biểu và lịch dạy

- Kiểm tra việc ôn tập và kiểm tra lại khi hoàn thành thời gian ôn tập theo quy định.

- Tổ chức tuyển sinh lớp 1 đúng kế hoạch của PGD&ĐT Ba Vì. (Có kế hoạch riêng)

5. Ho¹t ®éng x· héi, lao ®éng c«ng Ých

5.1. Nội dung

- Tổ chức cho học sinh tham gia giữ gìn môi trường Xanh- Sạch - Đẹp ở khu dân cư; tham gia vệ sinh tu bổ trường lớp chuẩn bị cho năm học mới.

          - §Æc biÖt quan t©m tíi häc sinh cã hoµn c¶nh khã kh¨n, häc sinh chËm tiÕn. TÆng s¸ch gi¸o khoa vµ vở ôn hè cho häc sinh cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n.

5.2. Giải pháp thực hiện.

          - Phối hợp với chi hội phụ nữ và tổ vệ sinh môi trường ở các thôn tổ chức cho học sinh vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom túi ni lông, rác thải vào các ngày chủ nhật hàng tuần. Tổ chức cho học sinh vệ sinh môi trường sư phạm vào  ngày 1/9 để chuẩn bị cho năm học mới.

          - Tổ chức bồi dưỡng cho những học sinh chậm tiến (Theo kế hoạch ôn tập văn hóa).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban gi¸m hiÖu:

 Thµnh lËp Ban chØ ®¹o hÌ. Ban chỉ đạo xây dùng vµ triÓn khai kÕ ho¹ch ho¹t ®éng hÌ cña ®¬n vÞ tíi c¸n bé, gi¸o viªn, häc sinh vµ cha, mÑ häc sinh; tæ chøc bµn giao häc sinh cho BCH §oµn x·; chÞu tr¸ch nhiÖm phèi hîp qu¶n lÝ tæ chøc  ho¹t ®éng hÌ cña häc sinh;  phân công Cán bộ - giáo viên phụ trách cụ thể từng khu vực dân cư (theo danh s¸ch ®Ýnh kÌm);  giám sát, kiểm tra việc sinh hoạt hè của học sinh.

2.Cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch và sự phân công của BGH nhà trường.

 - Phối hợp với ban chấp hành chi đoàn thanh niên tại các thôn tổ chức sinh hoạt hè cho học sinh tại các nhà văn hóa thôn, báo cáo chất lượng hoạt động hè của học sinh theo khu vực vào ngày 1/9/2022, lập danh sách những học sinh có thành tích xuất sắc trong đợt hè đề nghị nhà trường khen thưởng.

3.Tổng  phụ trách đội:

Thực hiện theo đúng kế hoạch của nhà trường, thu thËp th«ng tin, b¸o c¸o vÒ chÊt l­îng ho¹t ®éng hÌ cña häc sinh theo khu vùc.

Trên đây là kÕ ho¹ch Chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè 2022 cho học sinh của trường Tiểu học Thuần Mỹ. BGH yªu cÇu tập thể CB, GV nghiªm tóc triÓn khai thùc hiÖn, nếu có vướng mắc liên hệ BGH để kịp thời xử lí./.

                  

Nơi nhận:

- Phßng GD &§T Ba V× ( để BC)

- CB-GV-NV nhµ tr­êng.

- L­u VT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoàn

 


Tác giả: Trường Tiểu học Thuần Mỹ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 683
Tháng 12 : 683
Năm 2023 : 32.043